KVKK

KVKK

ELITE CHEMICALS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

                 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Elite Chemicals Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla  kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda şirket olarak Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Düzenlenen ilgili Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Bu bilgilendirme metni ile amacımız kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınızın toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktır.

 

Veri Sorumlusu

 

      6908 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Elite Chemicals Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

 

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, biyolojik veri (yüz okuma), fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

-Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi ifa edilmesi ,

-Şirketimizin pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

-Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

-Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması

-Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

-İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması.

Kişisel Verilerin Saklanma Yöntemi

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda işlenme amaçlarının gerektirdiği sürelerce boyunca saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

      Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

 

      Ancak yasal olarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, fiziksel güvenliğimizi sağlayan sözleşmeli kurumlara, sözleşme ilişkisi ile bağlı olunan bilgi teknolojileri ve yazılım hizmet sağlayıcısı kuruluşlara, iş yeri hekimine, bankalara, vergi danışmanlarına, mali müşavire, avukatlara, sigorta şirketlerine, ortaklarına, hissedarlara, iş ortaklarımıza, KOSGEB’e, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekse de sair yasal mevzuat kapsamında aktarılmaktadır/ aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


      Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, SMS, çağrı merkezi gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak sözlü, yazılı ve elektronik ortamda otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel veri toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, Belediye Kanunu gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca suça konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz Türk Ceza Kanununda belirtilen dava ve ceza zamanaşımları süresince tutulacaktır.

 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - İlgili kişinin hakları m.11

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak yapmak istiyorsanız Yeşilbağlar Mahallesi Selvili Sk. Elif Beyaz Ofis Sitesi B Blok No:2/2 İç Kapı No:25 Pendik/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvuru formuna https://www.elitechemicals.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

       KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızda ilgili formu elitechemicalsas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 

      Taleplerinizi iletmeniz durumunda şirket talebi niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.